back
Login to SMS group Connect

Geschäftsführung / Aufsichtsrat

SMS group

Gesellschafterausschuss / Aufsichtsrat

[] Dipl.-Ing. E. H. Heinrich Weiss image [] Dipl.-Ing. E. H. Heinrich Weiss image [] Dipl.-Ing. E. H. Heinrich Weiss image [] Dipl.-Ing. E. H. Heinrich Weiss image

Dr.-Ing. E. h.
Heinrich Weiss

Vorsitzender des Gesellschafterausschusses
 

Edwin Eichler - Bild Edwin Eichler - Bild Edwin Eichler - Bild Edwin Eichler - Bild

Edwin Eichler
 

Vorsitzender des Aufsichtsrats
SMS group GmbH


Geschäftsführung

SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image

Burkhard Dahmen

Vorsitzender der Geschäftsführung (CEO)
SMS group GmbH

SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image

Torsten Heising

Mitglied der Geschäftsführung (CFO)
SMS group GmbH

SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image

Prof. Dr. Hans Ferkel

Mitglied der Geschäftsführung (CTO)
SMS group GmbH

SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image

Michael Rzepczyk

Mitglied der Geschäftsführung (COO)
SMS group GmbH

SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image SMSgroup Image

Prof. Dr. Katja Windt

Mitglied der Geschäftsführung (CDO)
SMS group GmbH